پروژه های جدید

همه آگهی ها

پروژه های دیگر

برای فروش - مسکن 5,250,000
 • 5+1
 • 190 m2
برای فروش - مسکن 2,450,000
 • 3+1
 • 95 m2
اجاره - مسکن 12,500
 • 3+1
 • 95 m2
اجاره - مسکن 38,000
 • 4+1
 • 225 m2
مدار اجاره - تجاری 3,500,000
 • 5 قسمت
 • 200 m2
برای فروش - مسکن 7,250,000
 • 4+1
 • 184 m2
برای فروش - مسکن 3,000,000
 • 3+1
 • 130 m2
برای فروش - مسکن 2,050,000
 • 2+1
 • 65 m2
اجاره - تجاری 60,000
 • 2 قسمت
 • 120 m2
اجاره - تجاری 60,000
 • 3 قسمت
 • 250 m2
برای فروش - زمین 7,700,000
 • 634 m2
برای فروش - زمین 6,400,000
 • 526 m2
همه آگهی ها