پروژه های جدید

همه آگهی ها

پروژه های دیگر

برای فروش - مسکن 2,820,000
 • 3+1
 • 100 m2
برای فروش - زمین 3,750,000
 • 7,935 m2
برای فروش - زمین 3,950,000
 • 3,825 m2
برای فروش - مسکن 2,230,000
 • 3+1
 • 120 m2
برای فروش - زمین 4,100,000
 • 346 m2
برای فروش - مسکن 1,995,000
 • 2+1
 • 80 m2
اجاره - مسکن 6,250
 • 2+1
 • 60 m2
برای فروش - تجاری 1,350,000
 • 2 قسمت
 • 47 m2
برای فروش - زمین 45,000,000
 • 6,737 m2
اجاره - تجاری 23,000
 • 2 قسمت
 • 75 m2
برای فروش - مسکن 4,050,000
 • 4+1
 • 157 m2
برای فروش - زمین 1,985,000
 • 7,943 m2
همه آگهی ها