پروژه های جدید

همه آگهی ها

پروژه های دیگر

برای فروش - مسکن 4,950,000
 • 4+1
 • 172 m2
اجاره - تجاری 30,000
 • 2 قسمت
 • 120 m2
اجاره - مسکن 18,750
 • 2+1
 • 100 m2
برای فروش - تجاری 7,950,000
 • 1 قسمت
 • 219 m2
برای فروش - مسکن 1,835,000
 • 2+1
 • 70 m2
برای فروش - مسکن 3,290,000
 • 3+1
 • 150 m2
برای فروش - مسکن 5,400,000
 • 3+1
 • 150 m2
برای فروش - مسکن 5,250,000
 • 5+1
 • 190 m2
اجاره - مسکن 38,000
 • 4+1
 • 225 m2
مدار اجاره - تجاری 3,500,000
 • 5 قسمت
 • 200 m2
برای فروش - مسکن 7,250,000
 • 4+1
 • 184 m2
برای فروش - مسکن 3,000,000
 • 3+1
 • 130 m2
همه آگهی ها