پروژه های جدید

همه آگهی ها

پروژه های دیگر

برای فروش - زمین 69,000,000
 • 6,737 m2
برای فروش - مسکن 6,250,000
 • 4+1
 • 184 m2
اجاره - تجاری 87,000
 • 5 قسمت
 • 200 m2
برای فروش - تجاری 16,500,000
 • 2 قسمت
 • 126 m2
برای فروش - مسکن 3,950,000
 • 3+1
 • 118 m2
اجاره - تجاری 53,000
 • 3 قسمت
 • 120 m2
اجاره - تجاری 42,000
 • 2 قسمت
 • 75 m2
اجاره - مسکن 16,500
 • 1+1
 • 45 m2
برای فروش - مسکن 6,250,000
 • 3+1
 • 127 m2
برای فروش - مسکن 4,950,000
 • 4+1
 • 172 m2
برای فروش - مسکن 1,800,000
 • 2+1
 • 75 m2
برای فروش - مسکن 2,350,000
 • 2+1
 • 80 m2
همه آگهی ها